Центр незалежних соціологічних досліджень
Center for Independent Social Research

Соціально-економічні та політичні дослідження
Social, economic and political studies

Про нас | About us

Познайомимося ближче | Let's get closer

Лого | Logo

Alt

Про нас | About us

Центр незалежних соціологічних досліджень - громадське об'єднання, що розробляє та впроваджує проекти вдосконалення та оптимізації життєустрою України, надає консультації з соціальних, політичних, маркетингових питань із використанням кількісних та якісних методів дослідження.

Center for Independent Social Research is a civil society organization that provides development projects design and implementation in Ukraine, provides advices on social, political, marketing issues using quantitative and qualitative research methods.

Про доброчесність | Our integrity

Нас не треба знайомити з такими речами як професійна етика соціолога. Вона лежить в основі нашої повсякденної діяльності. Ми в повній мірі усвідомлюємо цінність взаємовигідних партнерських відносин, тому співпрацюючи з Вами, керуємось принципами паритету, конфіденційності та відповідальності.

We do not need to get acquainted with such things as professional sociological ethics. It is at the core of our daily activities. We are fully aware of the value of mutually beneficial partnerships, so working with you, we are guided by the principles of parity, confidentiality and responsibility.

Послуги | Services

Наші знання та досягнення | Our knowledge and skills
Соціально-політичні дослідження

Специфіка розгортання політичних процесів як на регіональному, так і на національному рівнях потребує постійного відстеження динаміки змін електоральних уподобань, а також аналізу найбільш нагальних потреб мешканців конкретного населеного пункту. Тому адекватно оцінити свій електоральний потенціал та перспективи змін існуючої ситуації можливо, спираючись на достовірну, своєчасну та якісну інформацію. Її Ви отримуєте в ході спеціального дослідження, розробленого відповідно до Ваших цілей та завдань.

Маркетингові дослідження

В умовах постійного зростання кількості інформації, з якою кожен має справу щоденно, іноді важко обрати саме ту, що відповідає Вашим потребам та дає відповіді на актуальні для Вас запитання. Стовідсоткове задоволення інформаційного запиту можливо за умов проведення цільового маркетингового дослідження, розробленого виходячи з тих цілей та завдань, які на даний момент стоять перед Вами.

Консалтинг

Час та необхідні кадри – найбільш цінні ресурси будь-якого бізнесу особливо в умовах зростаючого динамізму у сучасному світі. Саме тому, коли у Вас виникає необхідність в отриманні інформації у сфері розробки маркетингової стратегії компанії, її корегування, прогнозування перспектив подальшого розвитку або діагностування існуючого стану речей, дозвольте досвідченим фахівцям з маркетингу зекономити Ваш час, надавши кваліфіковану консультацію з нагальних питань.

Обробка та нормалізація даних

Часто стоїть завдання класифікувати вхідної інформаціі за різними параметрами. Ця інформація може надходити з різних джерел, з різною якістю і в різному вигляді (паперовому, електронному, відсканованому або сфотографованому), при цьому одні і ті ж дані можуть бути рукописними, друкованими, поганочитаємими або навіть нерозбірливими на деяких видах документів. Дуже складно структурувати всю інформацію в єдиній системі. Процес обробки і адаптації неструктурованих даних називається нормалізацією даних.

Social and economic studies

The specificity of deploying political processes at both regional and national levels requires constant tracking of the dynamics of electoral changes, as well as the analysis of the most urgent people's needs of a specific locality. Therefore, it is possible to adequately assess your electoral potential and prospects for changing the current situation, based on reliable, timely and qualitative information. You get it through a special study designed to meet your goals and objectives.

Marketing studies

In the context of the ever-increasing amount of information that everyone has on a daily basis, it's sometimes difficult to choose exactly the one that meets your needs and answers the relevant questions for you. One hundred percent satisfaction of the information request is possible under the conditions of conducting a targeted marketing research, developed on the basis of the goals and tasks that are currently facing you.

Consulting

Time and staff are the most valuable resources of any business, especially in the context of growing dynamism in the modern world. That is why when you need to obtain information in the field of developing a marketing strategy, its correction, forecasting the prospects for further development or diagnosing the current state of affairs, let experienced marketers save your time by providing a qualified consultation on urgent issues.

Datasets formaton/normalization

Often, the task is to classify the input data according to different parameters. This data may come from a variety of sources, of different quality and in different forms (paper, electronic, scanned or photographed), with the same data can be handwritten, printed, poorly readable or even indiscriminate on certain types of documents. It is very difficult to structure all information in a single system. The process of processing and adapting unstructured data is called data normalization.

Контакти | Contacts

Україна, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 87